หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีคุมวัสดุ สำหรับหน่วยเบิกแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โดย : admin
อ่าน : 2912
ศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

เรียน หัวหน้าตึก/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีคุมวัสดุ สำหรับหน่วยเบิกแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แล้วนั้น
งานพัสดุ ขอส่งแบบฟอร์มสำหรับจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ และแผนวัสดุสำหรับ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกดำเนินการและส่งให้งานพัสดุภายในวันที่ 5 กันยายน 2558
รายละเอียดการจัดทำแผนวัสดุปี 2559 มีดังนี้
1. หน่วยงานตรวจสอบรายการเบิกตามแผนของปี 2558 ว่ามีรายการใดต้องใช้ในปี 2559 หรือไม่
2. ราคาวัสดุที่จะตั้งในแผนปี 2559 สามารถดูได้จากใบเบิก 4 สี
3. หากไม่ทราบราคา สามารถสอบถามราคาได้ที่งานพัสดุ ดังนี้
เวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุการแพทย์  ติดต่อ  คุณกาญจนา และคุณสุณัฐธิดา
วัสดุทันตกรรม,วัสดุเครื่องมือแพทย์  ติดต่อ  คุณสุณัฐธิดา
วัสดุงานบ้าน,วัสดุคอมพิวเตอร์  ติดต่อ  คุณเสาวลักษณ์
วัสดุสำนักงาน,ไฟฟ้า,ก่อสร้าง,อื่นๆ  ติดต่อ  คุณฐิติรัตน์
4. รายการวัสดุนอกแผนของปี 2558 สามารถนำไปตั้งไว้ในแผนปี 2559 หากมีความจำเป็นต้องใช้
5. ขอความร่วมมือส่งแผนวัสดุปี 2559 ให้งานพัสดุภายในวันที่ 5 กันยายน 2559

เอกสารดาวน์โหลด

1.บัญชีคุมวัสดุ

2.แผนวัสดุปีงบประมาณ 2558 แยกหน่วยงาน

                                                                                                         ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
                                                                                                        งานพัสดุ
                                                                                                         เบอร์ติดต่อ 5010,5011