หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : ประชุมวิชาการ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โดย : admin
อ่าน : 2102
จันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ประชุมวิชาการ  60  ปี  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
"ก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน"
วันที่  6-8  กุมภาพันธ์  2560 
   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  6  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
.........................................................................


วันจันทร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2560 
                     ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  6
              เวลา  08.30-09.00  น. ลงทะเบียน
              เวลา  09.00-09.30  น. พิธีเปิด  “ประชุมวิชาการ 60  ปี”
              เวลา  09.30-10.30  น. วิดิทัศน์: อดีตถึงปัจจุบัน รพ.พระนารายณ์มหาราช
              เวลา  10.30-10.45  น. รับประทานอาหารว่าง
              เวลา  10.45-12.00  น. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับการแพทย์ไทย
                                                โดย อ.ภูธร  ภูมะธน
              เวลา  12.00-13.00  น. Lunch symposium
                                                  Chapter I: Practical Point in Management of  Dyslipidemia: Update Guideline 2017
                                                  โดย..  ศ.พญ.ทรงขวัญ  ศิลารักษ์
                                                   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                                   Chapter II: Cardiovascular Outcome Trial and
                                                   Early Combination Treatment of DPP4-Inhibitor
                                                   โดย..  รศ.พญ.สว่างจิตร  สุรอมรกุล 
                                                   คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
              เวลา  13.00-14.30  น. Effective infection control for multi-drugs
                                                     resistant organisms
                                                     โดย..ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
                                                      คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             เวลา  14.30-14.45  น. รับประทานอาหารว่าง
             เวลา  14.45-16.15  น. ฟันดี กินอร่อย: ทันตกรรมรากเทียมช่วยได้
                                                   โดย ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์
                                                    คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล