ชื่อ - นามสกุล :แพทย์หญิงหทัยรัตน์หทัยรัตน์ อัจจิมานนท์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
หน้าที่หลัก :นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(สาขากุมารเวชกรรม)
ที่อยู่ :260 หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
Telephone :081-852526
Email :somchowat@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์