ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิกา ฉ่ำพึ่ง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล