ชื่อ - นามสกุล :ผศ.(พิเศษ) นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :บริหารสถานพยาบาล
ที่อยู่ :เลขที่ 260 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานพยาบาล